1. Home
 2. ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ

ਗਾਂ ਅਤੇ ਮੱਝ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਹੋਣ ਦੇ ਲੱਛਣ, ਗਰਭਧਾਰਣ ਅਤੇ ਡਿਲਿਵਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ

ਗਾਂ ਜਾਂ ਮੱਝ ਪਾਲਣ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਉਦੋਂ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਬੱਚਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ | ਪਰ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ, ਗਾਂ ਜਾਂ ਮੱਝ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮੇ ਤੇ ਗਾਭਿਨ ਨਾ ਹੋਣਾ ਇਕ ਆਮ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਗਈ ਹੈ | ਹਰ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਦੁੱਧ ਮਿਲਦਾ ਰਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ | ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਗਾਂ ਜਾਂ ਮੱਝ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਹੋਣ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਰਭਧਾਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ?

KJ Staff
KJ Staff

ਗਾਂ ਜਾਂ ਮੱਝ ਪਾਲਣ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਉਦੋਂ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਬੱਚਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ | ਪਰ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ, ਗਾਂ ਜਾਂ ਮੱਝ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮੇ ਤੇ ਗਾਭਿਨ ਨਾ ਹੋਣਾ ਇਕ ਆਮ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਗਈ ਹੈ | ਹਰ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਦੁੱਧ ਮਿਲਦਾ ਰਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ | ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਗਾਂ ਜਾਂ ਮੱਝ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਹੋਣ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਰਭਧਾਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ?

ਗਰਮ ਹੋਣ ਦੇ ਲੱਛਣ

 1. ਬਾਰ ਬਾਰ ਚੀਖਣਾ
 2. ਦੁੱਧ ਘੱਟ ਦੇਣਾ
 3. ਭੁੱਖ ਘੱਟ ਲਗਣਾ
 4. ਬੇਚੈਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ
 5. ਦੂਜੀ ਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਜਾਣਾ
 6. ਪਿਸ਼ਾਬ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਰਨਾ

ਗਰਭਧਾਰਣ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਜੇ ਗਾਂ ਜਾਂ ਮੱਝ ਸਵੇਰੇ ਗਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗਰਭਧਾਰਣ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਜੇ ਗਾਂ ਜਾਂ ਮੱਝ ਇਕ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਲਗਭਗ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਤਰ ਵਿਚ 2 ਵਾਰ ਗਰਭਧਾਰਣ ਕਰਾਉਣਾ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ |

ਬਨਾਵਟੀ ਗਰਭਧਾਰਣ ਕਿਉਂ?

 1. ਛੋਟੇ ਪਸ਼ੂਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਡ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ
 2. ਕੁਦਰਤੀ ਗਰਭਧਾਰਣ ਦੁਆਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ
 3. ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਨਸਲ ਦੇ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਵੀਰਜ ਨਾਲ ਗਰਭਧਾਰਣ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ
 4. ਸਮੇਂ ਤੇ ਪ੍ਰਜਨਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ
 5. ਗਰਮ ਗਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਗਰਭਧਾਰਣ
 6. ਛੋਟੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਆਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ
 7. ਪਾਲ ਰੱਖਣ ਵੇਲੇ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਗਾਂ ਅਤੇ ਮੱਝ ਵਿਚ ਵੱਖਰੀ ਜਾਂਚ ਕਿਉਂ?

 1. ਇਹ ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਗਾਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ |
 2. ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖੁਰਾਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ |
 3. ਜੇ ਜਾਨਵਰ ਗਰਭਵਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ |
 4. ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ |
 5. ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਭਿਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ |

ਗਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੱਝਾਂ ਦੀ ਡਿਲਿਵਰੀ ਵੇਲੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਗੱਲਾਂ

 1. ਜਦੋਂ ਡਿਲਿਵਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਭੋਜਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ |
 2. ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ |
 3. ਜਦੋ ਡਿਲਿਵਰੀ ਵਿਚ ਜਿਆਦਾ ਦੇਰ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ |
 4. ਪਸ਼ੂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤੁਨੀ ਨਾ ਕਟੇ |
 5. ਡਿਲਿਵਰੀ ਦੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਤਕ ਧਨ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਦੁੱਧ ਨਾ ਕਡੋ |
 6. ਡਿਲਿਵਰੀ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਜਰੂਰੁ ਪਿਲਾਓ |
 7. ਡਿਲਿਵਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਾ ਬੈਠਣ ਦਿਓ |
 8. ਡਿਲਿਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਮੱਖਣ, ਘਿਓ ਜਾਂ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ |

Summary in English: Symptoms of heat in cow and buffalo, things to keep in mind during concieve and delivery

Like this article?

Hey! I am KJ Staff. Did you liked this article and have suggestions to improve this article? Mail me your suggestions and feedback.

ਸਾਡੇ ਨਿਉਜ਼ਲੈਟਰ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੇਲ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਿਉਜ਼ਲੈਟਰ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ।

Subscribe Newsletters