1. Home

ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਲਈ ਲੋਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕ, ਯੋਗਤਾ, ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਲੇਖ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ | ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਇਸ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ | ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ |

KJ Staff
KJ Staff

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਲੇਖ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ | ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਇਸ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ | ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ |

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੋਲਟਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੈੰਕ

SBI ਪੋਲਟਰੀ ਲੋਨ

ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਪੋਲਟਰੀ ਲੋਨ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪੋਲਟਰੀ ਸ਼ੈੱਡ, ਫੀਡ ਰੂਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਕਰਣ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ |

ਯੋਗਤਾ - ਪੋਲਟਰੀ ਪਾਲਣ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਲ ਤਜਰਬੇ ਜਾਂ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੋਲਟਰੀ ਸ਼ੈੱਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ |

ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਅਵਧੀ - ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਿਚ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗ੍ਰੇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਸਾਲ |

ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ - ਵੋਟਰ ਆਈ ਡੀ ਕਾਰਡ / ਪੈਨ ਕਾਰਡ / ਪਾਸਪੋਰਟ / ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, / ਡ੍ਰਾਇਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਆਦਿ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਤੇ ਦੇ ਸਬੂਤ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਆਈ ਡੀ ਕਾਰਡ / ਪਾਸਪੋਰਟ / ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ / ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਆਦਿ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ |

ਐਸਬੀਆਈ ਲੋਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ

ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਐਸਬੀਆਈ ਸ਼ਾਖਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈਬਸਾਈਟ - https://sbi.co.in ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ |

ਐਸਬੀਆਈ ਬ੍ਰਾਇਲਰ ਪਲੱਸ ਲੋਨ

ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਧੀਨ ਬ੍ਰਾਇਲਰ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ | ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ, ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਫੀਡ ਰੂਮ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ |

ਯੋਗਤਾ: ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਤਜਰਬਾ ਜਾਂ ਸਿਖਲਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ | ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਰ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 500 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ |

ਝੁੰਡ ਦਾ ਆਕਾਰ - ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਝੁੰਡ ਦਾ ਆਕਾਰ 5000 ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 10,000 ਅਤੇ 15,000 ਪੰਛੀਆਂ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਵਿੱਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ |

ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ - ਕੀਮਤ ਦੇ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ. ਹਰੇਕ 5000-ਪੰਛੀ ਫਾਰਮ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ | ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ 9 ਲੱਖ / ਕਿਸਾਨ ਹੈ |

ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ - ਕਰਜ਼ਾ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁੜ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਵਾਧੂ ਮਿਆਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ |

ਐਸਬੀਆਈ ਪੋਲਟਰੀ ਲੋਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ

ਐਸਬੀਆਈ ਲੋਨ ਲਈ ਬਿਨੈ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਸ਼ਾਖਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ https://sbi.co.in/ ਤੇ ਜਾਓ |

ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਲੋਨ

ਪੀਐਨਬੀ ਸ਼ੈੱਡ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਲੋਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ | ਇਹ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਚੂਚੇ, ਚਾਰਾ, ਦਵਾਈਆਂ ਆਦਿ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ ਲੋਨ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ |

ਪੀਐਨਬੀ ਕਰਜੇ ਦੇ ਲਾਭ

ਸਹਾਇਕ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਈ - ਬੈਂਕ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੰਪੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਮੱਧਮ-ਮਿਆਦ ਦਾ ਲੋਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ |

ਯੋਗਤਾ - ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ, ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਉੱਚਿਤ ਜ਼ਮੀਨ / ਸ਼ੈੱਡ ਦੇ ਨਾਲ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ |

ਮੁੱਖ ਗਤੀਵਿਧੀ ਲਈ - ਨਿਵੇਸ਼ ਲੋਨ ਨੂੰ ਇਕ ਮੱਧਮ ਮਿਆਦ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਕਦ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੀਮਾ ਦੀ ਆਕਾਰ ਵਿਚ ਜਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇ ਇਕ ਅਨਿੱਖੜਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ |

ਯੋਗਤਾ - ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਪੋਲਟਰੀ ਯੂਨਿਟ ਚਲਾਉਣੀ ਪਏਗੀ | ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ / ਸ਼ੈੱਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ |

ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ - ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੋਲਟਰੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਅਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ |

ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਮਿਆਦ - ਲੇਅਰਾਂ ਅਤੇ ਬ੍ਰੋਕਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 18/12 ਮਹੀਨੇ. ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ 6 ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ |

ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ - ਪਛਾਣ ਦੇ ਸਬੂਤ (ਵੋਟਰ ਆਈ ਡੀ ਕਾਰਡ / ਪੈਨ ਕਾਰਡ / ਪਾਸਪੋਰਟ / ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, / ਡ੍ਰਾਇਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ) ਅਤੇ ਵੈਧ ਪਤੇ ਦੇ ਸਬੂਤ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰੋ |

ਪੀਐਨਬੀ ਲੋਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ

ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪੀਐਨਬੀ ਸ਼ਾਖਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਲੋਨ ਬਿਨੇ ਫਾਰਮ ਭਰੋ | ਜਾਂ https://www.pnbindia.in/ 'ਤੇ ਦੇਖੋ |

ਐਚਡੀਐਫਸੀ ਬੈਂਕ ਲੋਨ

ਐਚ.ਡੀ.ਐੱਫ.ਸੀ. ਬੈਂਕ ਨਕਦੀ ਫਸਲਾਂ, ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ, ਮੁਰਗੀ ਪਾਲਣ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਡੇਅਰੀ, ਬੀਜ, ਭੰਡਾਰਨ ਆਦਿ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ | ਐਚਡੀਐਫਸੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਗਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੀਜਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ | ਐਚਡੀਐਫਸੀ ਬੈਂਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਛੋਟੇ ਮੁਰਗੇ (ਪਰਤ / ਬ੍ਰੋਇਲਰ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਲੋਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ | ਸੰਪਤੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਤੇ ਕਿਸਾਨ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ |

ਯੋਗਤਾ - ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ, ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਉੱਚਿਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ / ਸ਼ੈੱਡ ਦੇ ਨਾਲ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ |

ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ - ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਪੋਲਟਰੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਅਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ |

ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਅਵਧੀ - 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਮਿਆਦ |

ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ - ਸਹੀ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਮਾਣ ਅਤੇ ਪਤੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਰੇ |

ਐਚਡੀਐਫਸੀ ਲੋਨ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕਰੀਏ

ਨੇੜੇ ਦੀ ਐੱਚਡੀਐਫਸੀ ਸ਼ਾਖਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ hdfc.com ਤੇ ਜਾਓ |

IDBI ਪੋਲਟਰੀ ਲੋਨ

ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਲੋਨ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲਟਰੀ ਸ਼ੈੱਡ, ਫੀਡ ਰੂਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਕਰਣ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ |

ਯੋਗਤਾ - ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ, ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਉੱਚਿਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ / ਸ਼ੈੱਡ ਦੇ ਨਾਲ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ |

ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਮਿਆਦ - ਛੇ ਸਾਲ.

ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ - ਪਹਿਚਾਨ ਪਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਭਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਪਤੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਜਿਵੇਂ ਵੋਟਰ ਪਹਿਚਾਨ ਪਤਰ / ਪਾਸਪੋਰਟ / ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ / ਡ੍ਰਾਇਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ |

IDBI ਪੋਲਟਰੀ ਲੋਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕਰੀਏ

ਪੋਲਟਰੀ ਲੋਨ ਲਈ ਬਿਨੈ ਕਰਨ ਲਈ, ਨੇੜਲੇ ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਸ਼ਾਖਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ | ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ https://www.idbibank.in/index.asp ਤੇ ਵੀ ਦੇਖੋ |

Summary in English: These banks are giving loan for poultry farming. Know the eligibility documents required for apply.

Like this article?

Hey! I am KJ Staff. Did you liked this article and have suggestions to improve this article? Mail me your suggestions and feedback.

ਸਾਡੇ ਨਿਉਜ਼ਲੈਟਰ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੇਲ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਿਉਜ਼ਲੈਟਰ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ।

Subscribe Newsletters

Latest feeds

More News