1. Home

ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ 16 ਲੱਖ

ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੋਖ਼ਮ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਲੋਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ , ਪਰ ਅੱਜ ਅੱਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ ਅਜੇਹੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਦੱਸਾਂਗੇ , ਜਿਸ ਵਿਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੀ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦਾ ਸਾਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਤੋਂ ਰਿਟਰਨ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।

Pavneet Singh
Pavneet Singh
Indian Post Office Deposit Scheme

Indian Post Office Deposit Scheme

ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੋਖ਼ਮ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਲੋਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ , ਪਰ ਅੱਜ ਅੱਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ ਅਜੇਹੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਦੱਸਾਂਗੇ , ਜਿਸ ਵਿਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੀ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦਾ ਸਾਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਤੋਂ ਰਿਟਰਨ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਆਵਰਤੀ ਜਮਾ ਯੋਜਨਾ

ਪੋਸਟ ਆਫ਼ਿਸ ਦੀ ਡਾਕਘਰ ਆਵਰਤੀ ਜਮਾ ਯੋਜਨਾ (Post Office Recurring Deposit ) ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ , ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸਿਰਫ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੰਗਲ ਖਾਤਾ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਖਾਤਾ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਿੰਨ ਬਾਲਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਿ ਹੈ ਡਾਕਘਰ ਆਵਰਤੀ ਜਮਾ ਯੋਜਨਾ (What is Post Office Reoccurring Deposit)

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇੰਡਿਯਨ ਪੋਸਟ ਆਫ਼ਿਸ ਬਚਤ ਯੋਜਨਾ (Indian Post Office Deposit Scheme) ਨਾਲ 9 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਚਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਕਰਤਾ ਆਪਣਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਘਟ ਤੋਂ ਘਟ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਜਮਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਕਿ ਹੋਵੇਗੀ ਵਿਆਜ ਦਰ (How to start and what will be the interest rate)

 • RD ਦੀ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਪੰਜ ਸਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

 • ਨਿਵੇਸ਼ ਕਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਤੇ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਿਆਜ ਦੀ ਗਣਨਾ ਹਰ ਸਾਲਾਨਾ ਦਰ 'ਤੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

 • ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਵਿਆਜ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ |

 • ਇੰਡੀਆ ਪੋਸਟ ਆਫ਼ਿਸ (India Post Office) ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਰਡੀ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ 8 % ਵਿਆਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

 • ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬਚਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪੋਸਟ ਆਫ਼ਿਸ ਆਰਡੀ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਸਬੰਧਤ ਗੱਲਾਂ (Things related to RD Scheme of Post Office)

 • ਆਰਡੀ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਘਟ ਤੋਂ ਘਟ 100 ਰੁਪਏ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਦੇ ਗੁਣਜ਼ ਵਿਚ ਜਮਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

 • ਖਾਤਾ ਖੋਲਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

 • ਖਾਤਾ ਖੋਲਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ।

 • ਵਿਆਜ ਦਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

 • ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਇਕ ਪੋਸਟ ਆਫ਼ਿਸ ਤੋਂ ਦੂੱਜੇ ਪੋਸਟ ਆਫ਼ਿਸ ਵਿਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 • ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਮਾ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪਏਗਾ ।

 • ਇਹ 1 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 100 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ | ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਮਾ ਰਕਮ ਦਾ 50% ਤਕ ਕਰਜਾ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ , ਜਿਸ ਤੋਂ ਵਿਆਜ ਨਾਲ ਇਕਮੁਸ਼ਟ ਚੁਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 • ਆਈਪੀਪੀਬੀ ਬਚਤ ਖਾਤੇ ਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਜਮਾ ਕਰੰਡੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਹੈ ।

ਹਰ ਮਹੀਨੇ 10 ,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਾਓ 16 ਲੱਖ ਰੁਪਏ (Get Rs 16 lakhs every month by investing Rs 10,000)

 • ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ 10 ਸਾਲ ਤਕ ਪੋਸਟ ਆਫ਼ਿਸ ਦੀ ਆਰਡੀ ਯੋਜਨਾ (Post office RD Scheme) ਵਿਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 10 ,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ , ਤਾਂ ਪਰਿਪਤਕਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 28 ਲੱਖ ਮਿਲਣਗੇ ।

 • ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਆਰਡੀ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁਰਮਾਂ ਭਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ।

 • ਕਿਸ਼ਤ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇਕ % ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।

 • ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚਾਰ ਕਿਸ਼ਤ ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ , ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਤਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

 • ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਖਾਤਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ , ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਕਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ, ਜਾਣੋ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

Summary in English: Get 16 lakhs by investing Rs 10,000 in Indian Post Office Deposit Scheme

Like this article?

Hey! I am Pavneet Singh . Did you liked this article and have suggestions to improve this article? Mail me your suggestions and feedback.

ਸਾਡੇ ਨਿਉਜ਼ਲੈਟਰ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੇਲ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਿਉਜ਼ਲੈਟਰ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ।

Subscribe Newsletters